+38044 278-52-15
nort@nort.org.ua
01001, г. Киев, ул. Крещатик, 7/11
UA RU

 Устав союза

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Установчими зборами засновників ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ»

(Протокол від «30» липня 2013 р.)СТАТУТГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

«НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ»Україна, м. Харків

2013 р.

Розділ  I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ» (надалі – «Спілка») є громадським об’єднанням, створеним для захисту законних економічних, соціальних та інших прав учасників ринку роздрібної торгівлі та інших спільних законних інтересів її членів, згідно з Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про громадські об'єднання», іншими нормами законодавства України, засновниками якої є юридичні особи приватного права.

  2. Спілка діє відповідно до Конституції України та Законів України, а також цього Статуту.

  3. Спілка здійснює свою діяльність на території України.

  4. Спілка є юридичною особою і набуває цього статусу з моменту державної реєстрації в установленому законом порядку, відкриває рахунки у банківських установах, має круглу печатку, кутовий штамп, символіку, бланки зі своїм найменуванням та інші атрибути.

  5. Спілкає неприбутковим громадським об’єднанням, основною метою створення і статутної діяльності якої не є здійснення підприємницької діяльності та одержання прибутку.

  6. Спілка є відкритою для вступу та співпраці українським та іноземним юридичним та фізичним особам, які поділяють мету створення, ідеї та статутні завдання, і співпрацює з українськими й іноземними органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями та іншими структурами відповідно до чинного законодавства.

  7. Діяльність Спілки ґрунтується на принципах:

   1. «Публічності» – Спілка інформує громадськість про свої мету (цілі) та діяльність, співпрацює із засобами масової інформації.

   2. «Самоврядності» – члени Спілки самостійно здійснюють управління її діяльністю відповідно до її мети (цілей), визначають напрями діяльності Спілки тощо.

   3. «Добровільності» – члени Спілки на добровільній основі беруть участь у діяльності Спілки. Ніхто не може бути примушений до вступу у Спілку.

  8. Спілка  створюється  на  невизначений  термін.  Статут  Спілки може  бути  змінений  в міру зміни завдань її діяльності.

  9. Повне найменування Спілки:

   1. Українською мовою: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ»

   2. Російською мовою: ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ»

   3. Англійською мовою:PUBLIC UNION «NATIONAL ORGANIZATION OF RETAIL TRADE»

  10. Скорочене найменування Спілки:

   1. Українською мовою: ГС «НОРТ»

   2. Російською мовою: ОС «НОРТ»

   3. Англійською мовою: PU «NORT»

  11. Місцезнаходження Спілки: Україна, Харківська область, місто Харків, проспект Московський, будинок 259.Розділ  IІ

МЕТА (ЦІЛІ) І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

  1. Мета (цілі) діяльності Спілки: захист законних інтересів та консолідація бізнесу взагалі та учасників ринку роздрібної торгівлі зокрема, сприяння утвердженню в Україні принципів вільної ринкової економіки, демократії, верховенства права, зміцнення, розвиток та удосконалення ринку роздрібної торгівлі для найбільш повного задоволення потреб суспільства.

  2. Основними напрямами діяльності Спілки є:

   1. реалізація та захист законних інтересів учасників ринку роздрібної торгівлі під час провадження ними господарської діяльності;

   2. сприяння підвищенню підприємницької активності членів Спілки, заохочення членів Спілки до участі у розв'язанні найрізноманітнішого кола завдань, які постають перед ними;

   3. сприяння своїм членам у втіленні економічних, соціальних та інших інтересів;

   4. збір та аналіз інформації щодо різноманітних регіональних проблем;

   5. створення тимчасових робочих груп та колективів для аналізу та вирішення місцевих проблем силами членів Спілки;

   6. участь у формуванні єдиних, чітких та зрозумілих правил відносин між органами виконавчої влади, контролюючими органами та учасниками ринку роздрібної торгівлі;

   7. розробка та втілення пропозицій, спрямованих на усунення адміністративних перешкод у процесі провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності в цілому, отриманні дозволів, ліцензій, сертифікатів та інших погоджень;

   8. участь, на законних засадах, в розробці зручних для бізнесу процедур одержання адміністративних послуг, професійних стандартів цих послуг;

   9. сприяння забезпеченню оперативного й ефективного судового захисту порушених прав членів Спілки;

   10. захист прав членів Спілки, порушених внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, контролюючих органів чи їх посадових осіб;

   11. сприяння реалізації принципу прозорості та врахування думки представників бізнесу під час здійснення державної регуляторної політики, обов'язковості і своєчасності доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;

   12. участь у діяльності з обговорення проектів нормативно-правових (регуляторних) актів;

   13. здійснення громадської експертизи нормативно-правових (регуляторних) актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади на їх відповідність вимогам діючого законодавства;

   14. проведення громадських слухань та громадських експертиз проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, надання розробникам цих проектів пропозицій про їх вдосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики;

   15. звернення до Президента України, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які у випадках та в порядку, встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, з поданнями про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог законодавства України;

   16. забезпечення участі суб’єктів господарювання у державних та регіональних соціально-економічних, інвестиційних, екологічних та інших програмах;

   17. сприяння створенню ефективних організаційних та правових умов для забезпечення відкритості діяльності органів виконавчої влади, врахування думки бізнесу у процесі підготовки та організації виконання їх рішень, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації;

   18. розвиток партнерських відносин та поглиблення співпраці між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, бізнесом та громадськістю, забезпечення всебічної підтримки суспільно значущих бізнес-ініціатив;

   19. участь у проведенні з використанням засобів масової інформації діалогу керівників органів виконавчої влади з представниками бізнесу, обговорення проектів найважливіших рішень та роз'яснення прийнятих органами державної влади рішень, які зачіпають інтереси суб’єктів господарювання;

   20. участь в роботі комісій, робочих груп та інших консультативних і дорадчих органів, утворених органами виконавчої влади;

   21. розширення участі суб’єктів господарювання в обговоренні та вирішенні важливих питань державного та регіонального значення;

   22. організація і проведення науково-практичних і навчальних семінарів за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів у галузі економіки, бізнесу та права;

   23. поширення досягнень української та зарубіжної науки та практики в галузі економіки, бізнесу та права, з цією метою налагодження міжнародної співпраці з відповідними науковими і навчальними закладами, організаціями, асоціаціями, установами, службами зарубіжних країн;

   24. розробка стандартів ведення бізнесу;

   25. сприяння правоохоронним та іншим державним органам, до компетенції яких відноситься протидія незаконному виробництву (підробці) та нелегальній реалізації (обороту) тютюнових виробів, у вирішенні ними зазначених питань.

  3. Для вирішення і реалізації своїх статутних завдань Спілка:

   1. за власним розсудом представляє і захищає права та інтереси Спілки, її членів у державних органах, в установах, на підприємствах, в інших організаціях та судових органах;

   2. розвиває рівноправні відносини в підприємницькій діяльності, відкритість у стосунках із владними установами;

   3. бере участь в організації і підтримці реалізації загальнодержавних, міжнародних програм, ініційованих державними і недержавними організаціями та установами;

   4. здійснює організацію, оголошення і проведення конференцій, моніторингів, змагань, виставок та інших подібних заходів;

   5. сприяє здійсненню організації і проведення конференцій, симпозіумів, лекцій, семінарів тощо у порядку, встановленому законодавством України;

   6. подає до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проектів нормативно-правових (регуляторних) актів, а також про необхідність їх перегляду;

   7. у випадках, передбачених законодавством, бере участь у розробці проектів нормативно-правових (регуляторних) актів;

   8. подає зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів нормативно-правових (регуляторних) актів, бере участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

   9. самостійно готує аналіз впливу проектів нормативно-правових актів, розроблених регуляторними органами, відстежує результативність цих актів, подає за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції органам державної влади та місцевого самоврядування або органам, які, відповідно до закону, на підставі аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів ухвалюють рішення про необхідність їх перегляду;

   10. одержує від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законодавством порядку, інформацію щодо їх діяльності;

   11. здійснює науково-методичну, роз'яснювальну, дослідницьку діяльність, засновує підприємства та організації самостійно або спільно з іншими юридичними та фізичними особами, необхідні для забезпечення і виконання статутних завдань у передбаченому законодавством порядку;

   12. виступає учасником цивільно-правових відносин, вчиняє будь-які правочини, набуває і реалізує права власності на майно;

   13. відряджає для проведення переговорів, участі в будь-яких інших заходах членів Спілки, інших осіб за дорученням Спілки;

   14. створює свої відокремлені підрозділи;

   15. бере участь у громадській діяльності;

   16. засновує засоби масової інформації, здійснює іншу видавничу діяльність;

   17. сприяє створенню системи соціального і правового захисту суб’єктів господарювання;

   18. бере участь у громадській діяльності, налагодженні зв'язків з державними органами влади і подібними організаціями, на законних засадах може об'єднуватися з ними в асоціації, об'єднання тощо;

   19. засновує підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

  4. За рішенням Загальних зборів або Президії та у відповідності до приписів чинного законодавства Спілка може входити до складу інших громадських спілок, коаліцій, асоціацій тощо. Спілка може домовлятися про співпрацю та взаємодопомогу з будь-якими іншими фізичними та юридичними особами.Розділ  IІІ

ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У СПІЛЦІ

  1. Членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

  2. До складу керівних та робочих органів Спілки може бути обрано не більше одного представника від члена Спілки до кожного органу Спілки.

  3. Прийняття членів до складу Спілки здійснюється Загальними зборами членів Спілки (Установчими зборами засновників Спілки, у разі прийняття членів до складу Спілки на тому ж засіданні, на якому утворюється Спілка) та Головою Спілки за умови дотримання кандидатами вимог Статуту та на підставі поданої заяви встановленого зразка, до якої додаються:

3.3.1. рішення керівника юридичної особи, якщо інше не передбачено її установчими документами, про делегування представника до складу Спілки, засвідчене печаткою (у разі наявності) – для юридичних осіб; нотаріально посвідчена довіреність на представника фізичної особи (у разі, якщо представляти фізичну особу у Спілці буде представник);

3.3.2. копії установчих документів – для юридичних осіб; копії паспорту та картки обліку платника податків – для фізичних осіб.

  1. Член Спілки, який делегував свого представника до складу Спілки має можливість змінити його, на підставі відповідної заяви, яка подається Голові Спілки. До заяви також додаються перелік документів  зазначених у п. 3.3.

  2. Прийняття нових членів до складу Спілки здійснюється Головою Спілки по мірі надходження відповідних заяв від таких претендентів.

  3. Членство у Спілці припиняється на підставі рішення Голови Спілки у разі:

   1. систематичної (більше ніж 2 рази поспіль) неучасті представника члена Спілки без поважних причин у засіданнях Загальних зборів або засіданнях робочих органів Спілки;

   2. повідомлення керівника члена Спілки, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення членства у Спілці;

   3. несплата, несвоєчасна сплата або сплата не у повному обсязі членом Спілки членського внеску;

   4. скасування державної реєстрації члена Спілки – юридичної особи;

   5. смерть члена Спілки – фізичної особи;

   6. набуття законної сили судовим рішенням щодо притягнення до кримінальної відповідальності члена Спілки (для фізичних осіб) або делегованого до Спілки представника члена Спілки чи керівника члена Спілки (для юридичних осіб);

   7. ненадання інформації, що стосується діяльності Спілки, на запит її керівного органу;

   8. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

  4. Якщо членство в Спілці було припинено на підставі систематичної неучасті особи у засіданнях її органів, прийняття того ж самого представника від члена Спілки – юридичної особи до складу Спілки не допускається.

  5. У разі припинення членства у Спілці будь-кого з її членів, кворум та правомочність розраховуються від кількості членів, що залишилися.Розділ  IV

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

  1. Члени Спілки мають право:

   1. брати участь у Загальних зборах та засіданнях робочих органів Спілки;

   2. обирати та бути обраними до керівних та робочих органів Спілки;

   3. пропонувати питання щодо порядку денного засідань Загальних зборів та робочих органів Спілки;

   4. обговорювати питання, що виносяться на Загальні збори та засідання робочих органів Спілки, вносити відповідні пропозиції;

   5. голосувати з правом вирішального голосу на Загальних зборах та засіданнях робочих органів Спілки, до складу яких вони входять;

   6. бути одночасно членом не більш ніж двох Комітетів Спілки;

   7. ініціювати залучення представників громадськості, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань під час засідань Загальних зборів та Комітетів Спілки;

   8. у разі незгоди з прийнятими рішеннями висловлювати окрему думку, що в обов’язковому порядку долучається до протоколу засідання Загальних зборів та Комітетів Спілки;

   9. звертатися до відповідних суб’єктів з вимогою про припинення протиправної діяльності у відповідності до чинного законодавства.

  2. У разі неможливості бути присутнім на Загальних зборах або на засіданнях робочих органів Спілки, член Спілки має право у письмовому вигляді викласти власну думку з питань порядку денного, що долучається до протоколу засідання.

  3. Голосування членів Спілки є особистим, відповідно один член Спілки має один голос. Передача права голосу іншим особам, в тому числі членам Спілки, не дозволяється.

  4. Члени Спілки не мають права самостійно, без надання їм відповідних повноважень керівними органами Спілки, діяти від імені Спілки, представляти її інтереси перед органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, коментувати діяльність Спілки або її позицію з тих чи інших питань, давати інтерв’ю, пояснення, проводити виступи, конференції, семінари, форуми, зібрання тощо.

  5. Якщо будь-які з перелічених у пункті 4.4. цього Статуту дій було здійснено членом Спілки без отримання відповідних повноважень від керівних органів Спілки вважається, що такі дії члена Спілки є його власними діями (думками, позицією), не пов’язаними з членством у Спілці, не породжують для Спілки жодних зобов’язань, а остання, в свою чергу, не несе відповідальності за наслідками таких дій свого члена.

  6. Член Спілки зобов’язаний:

   1. сприяти досягненню мети та завдань Спілки;

   2. дотримуватись вимог чинного законодавства та цього Статуту;

   3. надавати реально можливу допомогу Спілці в її діяльності;

   4. виконувати доручення керівних органів Спілки;

   5. приймати активну участь у діяльності Спілки;

   6. своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески у порядку, визначеному Президією Спілки;

   7. надавати на запит керівного органу Спілки інформацію, що стосується діяльності Спілки;

   8. не діяти самостійно від імені Спілки, без попереднього отримання відповідних повноважень від керівних органів Спілки;

   9. виконувати інші обов’язки, що покладаються на члена Спілки діючим законодавством України та цим Статутом.Розділ V

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

КЕРІВНИХ ТА РОБОЧИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

  1. Керівними органами Спілки є:

   1. Загальні збори членів Спілки;

   2. Президія Спілки;

   3. Голова Спілки;

   4. Заступник Голови Спілки;

   5. Ревізійна комісія.

  1. Вищим органом управління Спілки є Загальні збори членів Спілки (надалі також – «Загальні збори»).

  2. Загальні збори скликаються не рідше ніж один раз на рік Головою Спілки.

  3. Позачергові Загальні збори можуть скликатися за ініціативою Голови Спілки, за ініціативою Президії Спілки не менш ніж 3/4 голосів від її загального складу або за пропозицією не менш ніж 2/3 голосів від загальної кількості членів Спілки.

  4. Дата, час і місце проведення Загальних зборів визначаються Президією Спілки, ця інформація не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів оприлюднюється Головою Спілки на офіційному веб-сайті Спілки. Задля забезпечення ефективності та оперативності повідомлення членів Спілки про проведення Загальних зборів, Президія може ухвалити окреме рішення, яким встановити інший порядок повідомлення членів Спілки про проведення Загальних зборів.

  5. Загальні збори обирають головуючого та секретаря Загальних зборів.

  6. Загальні збори Спілки відбуваються відкрито та є правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 голосів від загальної кількості членів Спілки, до числа яких обов’язково повинен входити для забезпечення умови правомочності Голова Спілки. Без додержання хоча б однієї з вищезазначених умов Загальні збори не є правомочними і їх засідання не відбувається.

  7. Рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого голосування і оформлюються протоколом, який підписується головуючим Загальних зборів та секретарем. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах членів Спілки, за винятком випадків, передбачених цим Статутом.

  8. Повноваження Загальних зборів:

   1. обрання членів Президії та Голови Спілки;

   2. дострокове припинення повноважень членів Президії та Голови Спілки, з додержанням вимог пунктів 5.17, 5.22 цього Статуту;

   3. прийняття та виключення членів Спілки;

   4. обрання Ревізійної комісії;

   5. затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;

   6. зміна найменування Спілки;

   7. визначення відповідно до мети і завдань пріоритетних напрямків діяльності Спілки;

   8. заслуховування звіту Голови Спілки про результати діяльності Спілки за рік, що  минув;

   9. надання доручень Президії та Голові Спілки;

   10. реалізація права власності щодо майна, яке перебуває у власності Спілки (окремі функції щодо управління майном за рішенням Загальних зборів можуть бути покладені на Голову Спілки);

   11. прийняття рішення про припинення діяльності Спілки;

   12. обрання ліквідаційної комісії;

   13. затвердження ліквідаційного балансу;

   14. розгляд будь-якого питання щодо діяльності Спілки та прийняття по ньому рішення, незалежно від того, до компетенції якого керівного органу воно віднесено.

  9. При цьому по питанням, передбаченим в пп. 5.9.2, 5.9.3, 5.9.10, 5.9.11 цього Статуту  рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш ніж 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах членів Спілки.

  10. Президія Спілки (надалі – «Президія») є  постійно  діючим  виконавчим  керівним органом, який очолює Голова Спілки. Засідання Президії проводяться не рідше, ніж один раз на 6 (шість) місяців.

  11. До складу Президії входять обрані на Загальних зборах членів Спілки або Установчих зборах засновників (у разі обрання членів Президії Спілки на тому ж засіданні, на якому утворюється Спілка) члени Спілки, які делегують до Президії свого представника. Кількість членів Президії не може бути менше 3 (трьох) і більше 7 (семи) осіб. Члени Президії обираються Загальними зборами строком на 10 (десять) років.

  12. Засідання Президії відбуваються відкрито та є правомочними за умови присутності не менше 2/3 голосів від загальної кількості членів Президії, до числа яких обов’язково повинен входити задля забезпечення умови правомочності Голова Спілки. Без додержання хоча б однієї з вищезазначених умов засідання Президії не є правомочним і не відбувається. Позачергові засідання Президії можуть скликатися за ініціативою Голови Спілки або за пропозицією не менш ніж 2/3 від загальної кількості членів Президії.

  13. Рішення Президії приймаються шляхом відкритого голосування і оформлюються протоколом. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу членів Президії, за винятком випадків передбачених цим Статутом.

  14. Повноваження Президії:

   1. затвердження програми діяльності Спілки на поточний рік;

   2. прийняття рішення про заснування Спілкою підприємств, установ та інших організацій;

   3. визначення розміру і порядку сплати членських внесків, а також інших платежів;

   4. прийняття рішення про вступ до спілок громадських об’єднань, інших обєднань юридичних осіб;

   5. затвердження форми документу, що підтверджує членство в Спілці;

   6. затвердження бланку та атрибутики Спілки;

   7. організація діяльності Спілки відповідно до затвердженої програми;

   8. підготовка та проведення заходів відповідно до затвердженої програми діяльності, а також вирішення питань, повязаних з участю Спілки у таких заходах;

   9. скликання позачергових Загальних зборів не менш ніж 3/4 голосів від її загального складу;

   10. здійснення обліку членів Спілки;

   11. розроблення проектів програм та рішень Спілки;

   12. обрання Голови Спілки;

   13. розробка локальних правових актів, ведення кадрової документації;

   14. проведення опитування членів Спілки з метою виявлення громадської думки;

   15. затвердження графіку заходів Спілки;

   16. делегування  окремих повноважень  особам,  які працюють у Спілці за  трудовим договором або цивільно-правовою угодою;

   17. виконання доручень Загальних зборів.

  15. Питання про дострокове припинення повноважень члена Президії може вирішуватись виключно Загальними зборами членів Спілки.

  16. Питання про дострокове припинення повноважень члена Президії може бути винесено на розгляд Загальних зборів за ініціативою Голови Спілки або не менш ніж 2/3 від загальної кількості членів Спілки. У цьому разі повноваження члена Президії можуть бути припинені, якщо за це рішення проголосувало не менше 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах членів Спілки.

  17. Повноваження члена Президії можуть бути припинені з наступних підстав:

   1. подання особистої заяви;

   2. набуття законної сили судовим рішенням щодо притягнення члена Президії до кримінальної відповідальності;

   3. смерті члена Президії.

  18. Спілку очолює Голова Спілки, який обирається Загальними зборами членів Спілки або Установчими зборами засновників (у разі обрання Голови Спілки на тому ж засіданні, на якому утворюється Спілка) з числа членів Спілки, шляхом відкритого голосування, строком на 10 (десять) років. Новообраним Головою Спілки вважається кандидат, за якого було подано більшість голосів від загальної кількості членів Спілки.

  19. Повноваження Голови Спілки:

   1. представництво без довіреності Спілки в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, інших організаціях всіх форм власності, незалежно від підпорядкування та галузевої належності;

   2. скликання, підготовка та організація проведення чергових та позачергових Загальних зборів і засідань Президії, головування на засіданнях Президії;

   3. підписання без будь-яких додаткових погоджень та без обмежень щодо сум та строків будь-яких документів, договорів, угод, інших документів від імені Спілки, кредитних угод, договорів купівлі-продажу, позики, гарантії, застави тощо;

   4. прийняття та виключення членів Спілки;

   5. прийняття на роботу до Спілки працівників за трудовим договором;

   6. видання наказів з кадрових, внутрішньо-організаційних питань;

   7. подання щорічного звіту про результати діяльності Спілки за рік, що минув;

   8. організація роботи з підготовки та подання фінансової звітності;

   9. координація роботи Президії;

   10. інформування Президії про свою діяльність та прийняті рішення;

   11. організація особистого прийому та розгляд звернень членів Спілки;

   12. виконання будь-яких інших функцій, не віднесених до виключної компетенції інших керівних органів Спілки.

  20. Питання про дострокове припинення повноважень Голови Спілки може вирішуватись виключно Загальними зборами членів Спілки.

  21. Питання про дострокове припинення повноважень Голови Спілки може бути винесено на розгляд Загальних зборів за ініціативою не менш ніж 2/3 від загальної кількості членів Спілки. У цьому разі повноваження Голови Спілки можуть бути припинені достроково, якщо за це рішення проголосувало не менше 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах членів Спілки.

  22. Повноваження Голови Спілки можуть бути припинені з наступних підстав:

   1. подання особистої заяви;

   2. набуття законної сили судовим рішенням щодо притягнення Голови Спілки до кримінальної відповідальності;

   3. смерті Голови Спілки.

  23. У разі відсутності Голови Спілки або неможливості ним виконувати свої обов'язки його повноваження виконує заступник.

  24. Заступник Голови Спілки обирається з числа членів Президії на її засіданнях, шляхом відкритого голосування. Обраним вважається кандидат, за якого було подано більшість голосів від загального складу членів Президії.

  25. Повноваження Заступника Голови Спілки:

   1. виконує обов'язки Голови Спілки у разі його відсутності;

   2. підготовлює порядок денний до засідань Загальних зборів та Президії;

   3. організовує ведення документації;

   4. координує роботу постійних та тимчасових органів Спілки;

   5. забезпечує взаємодію та листування Спілки з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

   6. за погодженням з Головою Спілки залучає до виконання окремих завдань членів Спілки та інших осіб (за їх згодою);

   7. виконує інші повноваження, делеговані (передані) йому Головою Спілки відповідним письмовим дорученням.

  26. Ревізійна комісія є керівним органом Спілки для контролю та перевірки її фінансової діяльності. Ревізійна комісія утворюється у складі трьох членів Спілки, які призначаються до Ревізійної комісії Загальними зборами членів Спілки з числа членів Спілки, шляхом відкритого голосування, строком на 3 (три) роки. Новообраним членом Ревізійної комісії вважається кандидат, за якого було подано більшість голосів від загальної кількості членів Спілки.

  27. Ревізійна комісія може залучати до виконання своїх завдань осіб, які мають відповідну освіту або кваліфікацію, з правом дорадчого голосу.

  28. Ревізійна комісія має вільний доступ до усіх документів Спілки.

  29. Робочими органами Спілки є Комітети.

  30. У складі Спілки відповідно до основних напрямків її діяльності можуть створюватись Комітети. Перелік Комітетів Спілки затверджується Президією. Комітети формуються не менш ніж з трьох членів Спілки. Члени Спілки можуть одночасно входити до складу не більш ніж двох Комітетів Спілки.

  31. З числа членів Комітету та на одному з перших його засідань більшістю голосів членів Комітету обираються Голова та Секретар Комітету.

  32. Робота Комітетів проводиться колегіально, у формі засідань. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від загального складу членів Комітету.

  33. Засідання комітету проводяться за необхідністю. Скликаються засідання Комітету його Головою або у разі його відсутності Секретарем Комітету.

  34. Повноваження Комітетів:

   1. попередньо розглядати та опрацьовувати питання, що виносяться на засідання Загальних зборів та Президії;

   2. проводити громадську експертизу проектів нормативно-регуляторних актів, що розробляються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

   3. здійснювати взаємодію з консультативно-дорадчими органами, що діють при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

   4. виконувати інші функції, віднесені до відання Комітету Президією.

  35. Діяльність керівних органів Спілки може здійснюватися на громадських засадах, у разі прийняття такого рішення відповідним керівним органом Спілки. В такому разі, на діяльність членів керівних органів Спілки не розповсюджується дія законодавства про працю.

  36. Діяльність робочих органів Спілки здійснюється виключно на громадських засадах, у тому числі діяльність Голів та Секретарів Комітетів.Розділ VI

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНО-ВИБОРЧИХ ЗБОРІВ СПІЛКИ

  1. Звітно-виборчі збори є аналітично-контролюючим органом Спілки, які скликаються один раз на 3 (три) роки і є правомочними за умови присутності не менше 2/3 від загальної кількості членів Спілки.

  2. Дата, час і місце проведення Звітно-виборчих зборів визначаються Президією Спілки. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до проведення Звітно-виборчих зборів Голова Спілки в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті Спілки повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення Звітно-виборчих зборів. Задля забезпечення ефективності та оперативності повідомлення членів Спілки про проведення Звітно-виборчих зборів, Президія може ухвалити окреме рішення, яким встановити інший порядок повідомлення членів Спілки про проведення Звітно-виборчих зборів.

  3. Повноваження Звітно-виборчих зборів:

   1. підтвердження повноважень делегованих представників від членів Спілки;

   2. заслуховування звітів Голів Комітетів Спілки;

   3. заслуховування  звіту Голови Спілки про  результати  діяльності Спілки;

   4. заслуховування  звіту Президії Спілки про  результати  діяльності Спілки.

  4. Процедура проведення Звітно-виборчих зборів визначається регламентом Звітно-виборчих зборів, яким встановлюється:

   1. порядок реєстрації учасників Звітно-виборчих зборів;

   2. порядок проведення голосування по обранню робочих органів Звітно-виборчих зборів;

   3. орієнтовний перелік питань порядку денного Звітно-виборчих зборів;

   4. порядок заслуховування звітів Голів Комітетів, Голови Спілки та Президії Спілки;

   5. процедура голосування тощо.

  5. Рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Спілки можуть бути оскаржені членами Спілки у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

Розділ VІІ

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА СПІЛКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЇЇ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

  1. Джерелами надходження грошових коштів та майна Спілки є:

   1. передання Спілці засновниками, членами або іншими суб’єктами грошових коштів та майна, в тому числі в якості членських та інших внесків;

   2. передання  грошових коштів та майна фізичними  та  юридичними  особами  на  підставі  договорів дарування, пожертви та інших безоплатних цивільно-правових угод;

   3. отримання грошових коштів та майна в результаті благодійної діяльності фізичних та юридичних осіб;

   4. придбання за рахунок власних коштів;

   5. придбання в результаті господарської діяльності створених Спілкою підприємств, установ та інших організацій;

   6. набуття грошових коштів та майна на інших підставах, не заборонених законодавством України.

  1. Майно Спілки не може перерозподілятись між його членами і повинно використовуватись з метою виконання статутних завдань Спілки або на благодійні цілі.

  2. Членські внески, а також інші види доходів, визначені чинним законодавством України, не є об’єктом оподаткування.

  3. У власності Спілки можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, грошові кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

  4. Спілка має право вчиняти відносно майна та грошових коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та завданням, а також законодавству України.

  5. Спілка набуває право власності у встановленому порядку на грошові кошти та інше майно, передане їй у власність, пожертвуване фізичними та юридичними особами, а також на майно та майнові права, придбані за рахунок власних коштів чи набутих на інших підставах, не заборонених законом. Спілка володіє майном та грошовими коштами, придбаними в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених за її участю підприємств, установ та організацій.

  6. Майно до Спілки може бути внесено в установленому порядку будинками, спорудами, обладнанням, земельними ділянками та іншими матеріальними цінностями.

  7. Спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення. Члени Спілки не відповідають за її зобов’язаннями. Спілка не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.

  8. Ризики загибелі або пошкодження майна, що є власністю Спілки або передане їй в користування її членами, несуть матеріально-відповідальні особи, у розпорядженні яких знаходиться майно, якщо інше не передбачено законодавством України.

  9. Право власності на грошові кошти та майно Спілки реалізують її керівні органи в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Повноваження щодо користування та розпорядження майном покладаються на керівні органи Спілки.

  10. Надходження Спілки від фінансової діяльності спрямовуються виключно на статутні цілі та забезпечення її діяльності.

  11. Фінансова діяльність Спілки здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Фінансова діяльність Спілки не є підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю.

  12. Спілка користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства України.

  13. Доходи або майно Спілки не підлягають розподілу між її членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Спілки, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).Розділ VІІІ

ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

  1. Спілка здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи у відповідності до чинного законодавства України, несе відповідальність за достовірність бухгалтерської та іншої звітності.

  2. В разі визнання звіту Голови Спілки незадовільним в частині надходження і витрачання коштів Спілки Загальні збори доручають Ревізійній комісії перевірку фінансової діяльності Спілки. Загальні збори визначають строк проведення такої перевірки, в останній день якого збираються для прийняття рішення за наслідками перевірки.

  3. За наслідками перевірки Ревізійна комісія складає висновок, який подає Загальним зборам членів Спілки для прийняття рішення.Розділ IX

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ

  1. Проект змін і доповнень до Статуту Спілки вноситься до порядку денного Загальних зборів членів Спілки за ініціативою Голови Спілки або не менш ніж 2/3 від загального складу Президії Спілки.

  2. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Спілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах членів Спілки.

  3. Зміни і доповнення до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.Розділ X

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

  1. Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом:

   1. реорганізації,  передання майна,  прав  та  обов'язків  правонаступникам  (злиття, приєднання, поділу, перетворення);

   2. ліквідації.

  2. Припинення діяльності Спілки здійснюється на підставі рішення Загальних зборів членів Спілки, за яке проголосували не менше 3/4 голосів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах членів Спілки.

  3. Ліквідація Спілки здійснюється також за рішенням суду.

  4. Ліквідація Спілки за рішенням Загальних зборів здійснюється ліквідаційною комісією або ліквідатором, які обираються Загальними зборами.

  5. З моменту обрання ліквідаційної комісії або ліквідатора до них переходять повноваження по управлінню Спілкою. З цього моменту Загальні збори відбуваються в міру необхідності.

  6. Ліквідаційна комісія в обумовлені чинним законодавством України строки:

   1. оцінює майно Спілки, виявляє дебіторів і кредиторів, здійснює розрахунки з ними;

   2. складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам членів Спілки.

  7. Майно, що належить Спілці, в тому числі грошові кошти від реалізації майна під час процедури ліквідації, спрямовуються на:

   1. оплату праці працівників за трудовими договорами, виконання грошових зобов'язань за цивільно-правовими угодами;

   2. виконання зобов'язань перед державними цільовими фондами.

  8. Майно, передане Спілці у користування, повертається власнику в натуральній формі.

  9. Майно та грошові кошти, що залишились після задоволення вимог кредиторів, передаються за рішенням відповідного керівного органу Спілки на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, або в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до законодавства України до державного або місцевого бюджету.

  10.  

<