+38044 278-52-15
nort@nort.org.ua
01001, г. Киев, ул. Крещатик, 7/11
UA RU

Положение о членстве

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Загальними зборами членів ГС «НОРТ»

(Протокол№ 02 від «18» жовтня 2013 р.)

 

Голова Спілки:

 

 

________________Опашко Дмитро Вадимович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про членство, участь та внески в

ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ «НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна, м. Харків

2013 р.

Це Положення регламентує порядок прийому нових Учасників до складу Спілки та виключення Учасників Спілки з її складу, права та обов’язки Учасників Спілки, порядок та розмір сплати вступних, членських та інших внесків; правові засади реалізації Учасниками Спілки своїх прав та виконання ними обов’язків, пов’язаних із членством та участю у Спілці, засновані на вільному волевиявленні, майновій самостійності членів Спілки, у відповідності до чинного законодавства України.

Стаття 1. Визначення Термінів

  1. У тексті даного Положення терміни вживаються у наступних значеннях:

   1. Положення – Положення про членство, участь та внески в Громадській спілці «Національна організація роздрібної торгівлі», затверджене Протоколом № 02 від «18» жовтня 2013 р. Загальних зборів членів Спілки.

   2. Спілка – Громадська спілка «Національна організація роздрібної торгівлі».

   3. Учасник Спілки – статус допуску особи до участі у діяльності Спілки з різним обсягом прав та обов’язків такої особи; Положення розрізняє два статуси допуску до участі у діяльності Спілки, а відповідно два статуси Учасників Спілки (статуси участі): «Члени Спілки» та «Асоційовані члени Спілки».

   4. Члени Спілки – юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, які поділяють цілі, мету, принципи та завдання Спілки, визнають та виконують положення Статуту Спілки, відповідають його вимогам, яким надано членство у Спілці (тобто, яких прийнято до складу Спілки) в порядку, встановленому Статутом Спілки та внутрішніми документами Спілки, які сплатили Вступний внесок, а також своєчасно сплачують Членські внески.

   5. Асоційовані члени Спілки – юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, які поділяють цілі, мету, принципи та завдання Спілки, визнають та виконують положення Статуту Спілки, відповідають його вимогам, яким надано допуск до участі у діяльності Спілки в порядку, встановленому Статутом Спілки та даним Положенням.

   6. Претенденти на участь у Спілці (Претенденти) – юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, які поділяють цілі, мету, принципи та завдання Спілки, визнають та виконують положення Статуту Спілки, відповідають його вимогам, та які виявили бажання брати участь у діяльності Спілки з різним обсягом прав та обов’язків такої особи, в залежності від обраного статусу.

   7. Збори – Загальні збори членів Спілки у розумінні розділу V Статуту Спілки.

   8. Внесок – грошові кошти або майно Учасників, що передаються у власність Спілки.

   9. Вступний внесок – разовий внесок, що сплачується Претендентом на участь у Спілці, які виявили бажання набути статусу «Член Спілки»; сплата Вступного внеску не є достатньою умовою для прийняття до складу Спілки (вступу до Спілки, набуття статусу «Член Спілки»), а є лише однією з умов для прийняття до складу Спілки.

   10. Членський внесок – періодичний внесок, що сплачується Членами Спілки для підтвердження статусу «Член Спілки».

   11. Цільовий внесок – разовий або періодичний добровільний внесок, що сплачується Учасниками Спілки, для вирішення завдань, передбачених Статутом Спілки, в тому числі, але не виключно, для фінансування окремих (цільових) програм Спілки в порядку, визначеному у відповідності до цього Положення.

   12. Веб-портал – інформаційний ресурс (сайт) Спілки в мережі Інтернет.

  1. Інші терміни вживаються в значеннях, визначених у Статуті Спілки.

Стаття 2. Участь, членство у Спілці

  1. Спілка є вільною для вступу та виходу з неї Учасників.

  2. Учасники Спілки - юридичні особи беруть участь у діяльності Спілки через свого уповноваженого представника, Учасники Спілки - фізичні особи – безпосередньо або через свого представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

  3. Учасники Спілки приймають участь у її діяльності в одному з двох статусів: «Член Спілки» або «Асоційований член Спілки».

  4. Учасники Спілки мають різний обсяг прав та обов’язків, в залежності від статусу Учасника Спілки.

Стаття 3. Порядок допуску до участі у діяльності Спілки, порядок набуття членства у Спілці

  1. Допуск до участі у діяльності Спілки та прийняття до складу Спілки нових Учасників здійснюється Головою Спілки за умови дотримання Претендентами на участь у Спілці вимог її Статуту та на підставі поданої заяви встановленого зразка, яка подається на ім’я Голови Спілки, та до якої додаються:

   1. для Претендентів – юридичних осіб:

 • оригінал документу юридичної особи, яким підтверджується прийняття рішення щодо вступу до Спілки: протокол загальних зборів учасників (акціонерів), рішення власників (засновників) тощо;

 • оригінал рішення керівника юридичної особи, якщо інше не передбачено її установчими документами, про делегування представника до Спілки: наказ, розпорядження тощо;

 • засвідчена копія документа про підтвердження державної реєстрації юридичної особи: свідоцтва про державну реєстрацію, виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 • засвідчені копії паспорту та картки обліку платника податків делегованого представника;

 • анкета Претендента.

   1. для Претендентів – фізичних осіб - підприємців:

 • засвідчені копії паспорту та картки обліку платника податків фізичної особи - підприємця;

 • засвідчена копія документа про підтвердження державної реєстрації фізичної особи - підприємця: свідоцтва про державну реєстрацію, виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

 • засвідчена копія довіреності представника фізичної особи - підприємця (у разі, якщо представляти фізичну особу - підприємця в Спілці буде представник);

 • засвідчені копії паспорту та картки обліку платника податків представника фізичної особи - підприємця (у разі, якщо представляти фізичну особу - підприємця в Спілці буде представник);

 • анкета Претендента.

   1. для Претендентів – фізичних осіб:

 • засвідчені копії паспорту та картки обліку платника податків фізичної особи;

 • нотаріально посвідчена довіреність представника фізичної особи (у разі, якщо представляти фізичну особу в Спілці буде представник);

 • засвідчені копії паспорту та картки обліку платника податків представника фізичної особи (у разі, якщо представляти фізичну особу в Спілці буде представник);

 • анкета Претендента.

  1. Розгляд заяв Претендентів про надання допуску до участі у діяльності Спілки та про вступ до складу Спілки здійснюється Головою Спілки протягом місячного строку.

  2. За наслідками такого розгляду Голова Спілки приймає одне з таких рішень:

   1. приймає рішення про допуск Претендента до участі у діяльності Спілки (для статусу «Асоційований член Спілки»), про прийняття Претендента до складу Спілки (для статусу «Член Спілки»);

   2. відмовляє Претенденту у наданні допуску до участі у діяльності Спілки (для статусу «Асоційований член Спілки»), відмовляє у прийнятті до складу Спілки (для статусу «Член Спілки»).

  3. Рішення Голови Спілки, передбачені п. 3.3. даного Положення, оформлюються у формі наказів, що є актами індивідуальної дії та набирають чинності з дати їх видання або з іншої дати, зазначеної у них.

  4. У разі, якщо за наслідками розгляду заяви від Претендента про надання допуску до участі у діяльності Спілки, незалежно від статусу такої участі, Головою Спілки буде встановлено невідповідність Претендента вимогам Статуту Спілки або вимогам чинного законодавства України, яку, проте, може бути усунуто Претендентом, Голова Спілки у своєму наказі про відмову у допуску до діяльності Спілки або про відмову у прийнятті до складу Спілки може встановити для Претендента строк для усунення такої невідповідності після чого Претендент може повторно звернутися до Спілки із відповідною заявою.

  5. Після прийняття Головою Спілки рішення про надання Претенденту допуску до участі у діяльності Спілки або про прийняття Претендента до складу Спілки йому (його уповноваженому представнику) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття відповідного рішення видаються або надсилаються (поштовим або електронним повідомленням за зазначеною Претендентом у заяві адресою):

   1. у разі допуску Претендента до участі у діяльності Спілки зі статусом «Асоційований член Спілки»:

 • копія відповідного наказу про допуск Претендента до участі у діяльності Спілки;

 • Свідоцтво про участь у діяльності Спілки встановленого зразка.

   1. у разі прийняття Претендента до складу Спілки зі статусом «Член Спілки»:

 • копія відповідного наказу про прийняття Претендента до складу Спілки;

 • Свідоцтво про членство у Спілці встановленого зразка (Сертифікат);

 • реквізити для сплати Вступного внеску.

  1. Допуск до участі у діяльності Спілки та членство у Спілці вважаються набутими у відповідності до приписів п. 3.4. даного Положення.

  2. У разі, якщо Претендент на участь у діяльності Спілки виявив бажання отримати статус участі «Асоційований член Спілки», він може подати документи, передбачені п. 3.1. даного Положення, в електронному («бездокументарному») вигляді, заповнивши відповідні форми на Веб-порталі (сайті) Спілки за адресою: www.nort.org.ua, та завантаживши скановані копії зазначених у п. 3.1. даного Положення документів безпосередньо на Веб-порталі (сайті) Спілки (у разі наявності такої технічної можливості), з обов’язковим поданням зазначених документів в «документарній» формі після прийняття рішення Головою Спілки, у відповідності до п. 3.3.1. даного Положення.

  3. Копія рішення Голови Спілки про допуск до участі у діяльності Спілки (для статусу «Асоційований член Спілки»), копія рішення про прийняття до складу Спілки (для статусу «Член Спілки»), надається заявнику особисто (його уповноваженому представнику) або надсилається за зазначеною ним у відповідній заяві адресою у поштовому або електронному відправленні.

Стаття 4. Внески Учасників Спілки, облік Учасників Спілки

  1. З метою виконання статутних завдань та цілей Спілки, реалізації затверджених керівними органами Спілки програм, а також з метою забезпечення нормального поточного функціонування (діяльності) Спілки, її Учасники сплачують Внески. До таких Внесків відносяться Вступні (разові), Членські (періодичні) та Цільові (як разові, так і періодичні) внески.

  2. Внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні.

  3. Розміри, порядок та строки сплати Вступного, Членського та інших Внесків, не обумовлені даним Положенням, визначаються, встановлюються та затверджуються Президією Спілки, у відповідності до Статуту Спілки та чинного законодавства України.

  4. Претенденти на участь у Спілці, які набули статусу «Член Спілки», зобов’язані сплатити Вступний внесок у розмірі, порядку та строки, затверджені Президією Спілки, та надати Спілці належним чином засвідчену копію платіжного документа, що підтверджує його сплату.

  5. Члени Спілки для підтвердження статусу «Член Спілки», зобов’язані сплачувати Членські внески у розмірі, порядку та строки, затверджені Президією Спілки, та надавати Спілці   належним чином засвідчені копії платіжних документів, що підтверджують їх сплату.

  6. Цільові внески можуть сплачуватися Учасниками Спілки незалежно від статусу участі у Спілці для фінансування вирішення завдань, передбачених Статутом Спілки, у тому числі, але не виключно, для фінансування реалізації окремих (цільових) програм Спілки, не обмежуються щодо сум таких внесків та розраховуються в залежності від фінансової можливості та ступеню зацікавленості окремих Учасників Спілки в успішній реалізації конкретної програми тощо.

  7. Несплата, несвоєчасна сплата або сплата не у повному обсязі Членом Спілки Внеску, належного до сплати згідно Статуту Спілки, даного Положення та інших Положень Спілки, є підставою для застосування до Члена Спілки наступних санкцій:

   1. припинення членства у Спілці відповідного Члена Спілки з одночасним наданням йому допуску до участі у діяльності Спілки зі статусом «Асоційований член Спілки» або без надання такого.

  8. Рішення про застосування до Члена Спілки санкцій, передбачених п. 4.7. даного Положення, приймається Головою Спілки, оформлюється та набирає чинності у порядку, передбаченому Статутом Спілки та п. 3.4. даного Положення.

  9. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття Головою Спілки рішення про застосування до Члена Спілки санкцій, передбачених п. 4.7. даного Положення, йому (його уповноваженому представнику) видається або надсилається (поштовим або електронним відправленням за адресою, що міститься в облікових даних Спілки) копія відповідного рішення Голови Спілки.

  10. Застосування до Члена Спілки санкцій, передбачених п. 4.7. даного Положення, не перешкоджає зверненню ним до Спілки у майбутньому із заявою про надання допуску до участі у діяльності Спілки або про вступ до складу Спілки у загальному порядку.

  11. Облік Учасників Спілки здійснюється Президією Спілки на підставі поданих заяв та прийнятих на їх підставі рішень.

  12. Президія може складати та вести електронний реєстр Учасників Спілки або вести такий реєстр у «документарній» формі.

Стаття 5. Права та обов’язки Учасників Спілки

  1. Члени Спілки мають право:

 • приймати участь у Зборах та засіданнях робочих органів Спілки;

 • обирати та бути обраними до керівних та робочих органів Спілки;

 • пропонувати питання порядку денного засідань Зборів та робочих органів Спілки;

 • обговорювати питання, що виносяться на Збори та засідання робочих органів Спілки, вносити відповідні пропозиції;

 • голосувати з правом вирішального голосу на Зборах та засіданнях робочих органів Спілки, до складу яких вони входять;

 • бути одночасно членом не більш ніж двох Комітетів Спілки;

 • ініціювати залучення представників громадськості, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань під час засідань Зборів та Комітетів Спілки;

 • у разі незгоди з прийнятими рішеннями висловлювати окрему думку, що в обов’язковому порядку долучається до протоколу засідання Зборів та Комітетів Спілки;

 • вносити Цільові внески для реалізації статутних завдань Спілки;

 • звертатися до відповідних суб’єктів з вимогою про припинення протиправної діяльності у відповідності до чинного законодавства України.

  1. Члени Спілки зобов’язані:

 • сприяти досягненню мети та завдань Спілки;

 • дотримуватись вимог чинного законодавства та Статуту Спілки;

 • надавати реально можливу допомогу Спілці в її діяльності;

 • виконувати доручення керівних органів Спілки;

 • приймати активну участь у діяльності Спілки;

 • своєчасно та у повному обсязі сплачувати Членські внески, Вступний внесок у порядку, передбаченому Статутом Спілки, даним Положенням та іншими Положеннями Спілки;

 • надавати на запит керівного органу Спілки інформацію, що стосується діяльності Спілки;

 • не діяти самостійно від імені Спілки, без попереднього отримання відповідних повноважень від керівних органів Спілки;

 • виконувати інші обов’язки, що покладаються на члена Спілки діючим законодавством України та Статутом Спілки.

  1. Асоційовані члени Спілки мають право:

 • бути присутніми на засіданнях Зборів та робочих органів Спілки, без можливості прийняття участі у них;

 • обговорювати питання, що виносяться на Збори та засідання робочих органів Спілки;

 • звертатися до Спілки з доповідями щодо економічного стану на загальнодержавному або регіональних рівнях у розрізі ділових сфер, розвиток яких відноситься до сфери інтересів Спілки, з огляду на статутні завдання Спілки;

 • звертатися до Спілки з пропозиціями, направленими на покращення економічного стану ділових сфер, розвиток яких відноситься до сфери інтересів Спілки, з огляду на статутні завдання Спілки;

 • вносити Цільові внески для реалізації статутних завдань Спілки.

  1. Асоційовані члени Спілки зобов’язані:

 • сприяти досягненню мети та завдань Спілки;

 • дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статуту та Положень Спілки;

 • виконувати доручення керівних органів Спілки;

 • надавати на запит керівного органу Спілки інформацію, що стосується діяльності Спілки;

 • не діяти самостійно від імені Спілки, без попереднього отримання відповідних повноважень від керівних органів Спілки;

 • виконувати інші обов’язки, що покладаються на Учасника Спілки діючим законодавством України, Статутом та Положеннями Спілки.

Стаття 6. Припинення членства, участі у Спілці

  1. Членство у Спілці припиняється на підставі рішення Голови Спілки, оформленого у порядку, передбаченому Статутом та Положеннями Спілки у разі:

   1. систематичної (більше двох разів поспіль) неучасті Члена Спілки або його представника без поважних причин у засіданнях Зборів або засіданнях робочих органів Спілки;

   2. повідомлення керівника Члена Спілки, якщо інше не передбачено його установчими документами, про припинення членства у Спілці;

   3. несплата, несвоєчасна сплата або сплата не у повному обсязі Членом Спілки Внеску, належного до сплати згідно Статуту Спілки, даного Положення та інших Положень Спілки;

   4. припинення шляхом ліквідації Члена Спілки – юридичної особи, фізичної особи - підприємця;

   5. смерть Члена Спілки – фізичної особи;

   6. набуття законної сили судовим рішенням щодо притягнення до кримінальної відповідальності Члена Спілки (для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або делегованого до Спілки представника Члена Спілки чи керівника Члена Спілки (для юридичних осіб);

   7. ненадання інформації або надання недостовірної інформації, що стосується діяльності Спілки, на запит її керівного органу;

   8. невиконання Членом Спілки рішення або доручення керівних органів Спілки або вимог, передбачених Статутом Спілки, даним Положенням та іншими Положеннями Спілки;

   9. завдання Членом Спілки своїми діями чи бездіяльністю шкоди майну, діловій репутації або іншим немайновим правам Спілки або завдання шкоди іншим Учасникам Спілки;

   10. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Спілки.

  2. Якщо членство у Спілці було припинено на підставі систематичної неучасті особи у засіданнях керівних та робочих органів Спілки, прийняття того ж самого делегованого представника від Члена Спілки – юридичної особи до складу Спілки не допускається.

  3. Якщо членство у Спілці було припинено на підставі несплати, несвоєчасної сплати або сплати не у повному обсязі Членом Спілки Членського внеску, такий Член Спілки позбавляється статусу «Член Спілки» з одночасним наданням йому допуску до участі у діяльності Спілки зі статусом «Асоційований член Спілки» або без надання такого.

  4. Добровільне припинення членства у Спілці здійснюється шляхом подання письмової заяви Членом Спілки на ім’я Голови Спілки та не перешкоджає зверненню ним до Спілки у майбутньому із заявою про надання допуску до участі у діяльності Спілки або про вступ до складу Спілки у загальному порядку.

  5. Рішення, пов’язані з припиненням членства у Спілці приймаються Головою Спілки. Датою припинення членства у Спілці є дата прийняття рішення про це Головою Спілки, якщо інший термін не зазначений у такому рішенні.

  6. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття Головою Спілки рішення про припинення членства у Спілці Члену Спілки (його уповноваженому представнику) видається або надсилається (поштовим або електронним відправленням за адресою, що міститься в облікових даних Спілки) копія відповідного рішення Голови Спілки.

  7. Допуск до участі у діяльності Спілки анулюється (відкликається) на підставі рішення Голови Спілки, оформленого у порядку, передбаченому Статутом та Положеннями Спілки у разі:

   1. повідомлення керівника Учасника Спілки, якщо інше не передбачено його установчими документами, про припинення участі у Спілці;

   2. скасування державної реєстрації Учасника Спілки – юридичної особи;

   3. смерть Учасника Спілки – фізичної особи;

   4. набуття законної сили судовим рішенням щодо притягнення до кримінальної відповідальності Учасника Спілки (для фізичних осіб) або делегованого до Спілки представника Учасника Спілки чи керівника Учасника Спілки (для юридичних осіб);

   5. ненадання інформації або надання недостовірної інформації, що стосується діяльності Спілки, на запит її керівного органу;

   6. невиконання Учасником Спілки рішення або доручення керівних органів Спілки або вимог, передбачених Статутом Спілки, даним Положенням та іншими Положеннями Спілки;

   7. завдання Учасником Спілки своїми діями чи бездіяльністю шкоди майну, діловій репутації або іншим немайновим правам Спілки або завдання шкоди іншим Учасникам Спілки;

   8. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Спілки.

  8. Добровільне припинення участі у діяльності Спілки здійснюється шляхом подання письмової заяви Учасником Спілки на ім’я Голови Спілки та не перешкоджає зверненню ним до Спілки у майбутньому із заявою про надання допуску до участі у діяльності Спілки або про вступ до складу Спілки у загальному порядку.

  9. Рішення, пов’язані з анулюванням (відкликанням) допуску до участі у діяльності Спілки приймаються Головою Спілки. Датою анулювання (відкликання) допуску до участі у діяльності Спілки є дата прийняття рішення про це Головою Спілки, якщо інший термін не зазначений у такому рішенні.

  10. Ініціатором анулювання (відкликання) допуску до участі у діяльності Спілки Асоційованого члена Спілки може бути будь-який з керівних органів Спілки, а також будь-який Член Спілки.

  11. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття Головою Спілки рішення про анулювання (відкликання) допуску до участі у діяльності Спілки Асоційованого члена Спілки такому Учаснику Спілки (його уповноваженому представнику) видається або надсилається (поштовим або електронним відправленням за адресою, що міститься в облікових даних Спілки) копія відповідного рішення Голови Спілки.

  12. У випадку припинення членства у Спілці або участі у діяльності Спілки зроблені такими Учасниками Спілки Внески (незалежно від виду таких Внесків) не повертаються, а використовуються для реалізації Спілкою передбачених її Статутом мети (цілей) та завдань.Стаття 7. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

  1. Положення затверджується Рішенням Загальних зборів членів Спілки та набуває чинності з моменту його затвердження, якщо інший термін не зазначений у такому Рішенні.

  2. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється Загальними зборами членів Спілки.